REFORMA D'URBANITZACIÓ AL CARRER SARAGOSSA-SANT EUSEBI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2014 / Barcelona

Fase [AvantProjecte] Client [BIMSA Barcelona Infrastructures Municipals]

Superfície [3.819 m2] Pressupost [840.180,00 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L’objecte del present projecte és la reurbanització del carrer Saragossa entre la Via Augusta
i el carrer Guillem Tell, i del carrer Sant Eusebi entre la Via Augusta i el carrer Príncep
d’Astúries. A tal efecte es puja la rasant dels dos carrers creant una plataforma única i
s’intervé fonamentalment en la seva urbanització.
La reurbanització parteix de la consideració de prioritzar el pas peatonal en ambdós carrers i
fer-los més accessibles. Aquesta consideració suposa el redimensionament de l’espai dedicat
al pas de trànsit rodat i a aparcament tant de motos com de turismes.

Tenint en compte que contem amb una secció molt reduïda, al carrer Saragossa entre
7’58m i 7’84m, i al carrer Sant Eusebi entre 7’54m i 7’76m, i que per criteris d’accessibilitat
s’han de mantenir lliures 1,50m de vorera peatonal als dos fronts de façana, s’han estudiat
diferents solucions. S’ha optat per la solució de plataforma única en tot l’àmbit, ja que és la
més òptima tenint en compte la dimensió de la secció i el condicionant de millorar
l’accessibilitat i donar prioritat als vianants.
Un cop establerts els condicionants i estudiades les diferents possibilitats, s’ha optat per una
mateixa solució per a tot l’àmbit. Respectant en tots els casos l’ample lliure d’obstacles
mínim als dos fronts de façana, es deixa un pas per a transit rodat i es reserva un espai 

d’entre 1’74m i 1’84m, depenent del tram de secció, per l’arbrat, aparcament, contenidors,
ilOluminació i mobiliari urbà.
Així doncs, fruit de la posició d’aquest “cordó” on es situen els diferents elements urbans es
diferencien tres trams diferents al carrer Saragossa i dos al carrer Sant Eusebi.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Ubanització dels Carrers Sarragossa-Sant Eusebi
Bibtic