PROPOSTA D'ORDENACIÓ A "CAN TRUGES" - HOTEL TOSSA DE MAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2008 / Tossa de Mar

Fase [Proposta] Client [Tulemont S.L.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

L’objectiu de la proposta és ordenar i distribuir l’edificabilitat i els volums edificatoris resultants de la Modificació puntual del planejament aprovada definitivament, i aplicar els quadres numèrics que la Modificació va incorporar, en concordància a les illes qualificades com a sòls privats aptes per ésser edificats.

 

La zona a treballar  es tracta de la zona 9 (edificis turístics, subzona g)

- Usos permesos:

Els usos permesos per sota la cota 25 son:  hoteler, comercial, oficines, sanitari, socio-cultural, docent, indústria artesanal, recreatiu i esportiu.  Per sobre aquesta cota sòls es permet l’ús d’habitatge.

L’ús de restaurant i espectacles es permet quan compleixin les limitacions específiques que l’Ajuntament dicti per a aquest tipus d’activitats.

 

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Proposta d'Ordenació Hotel Can Truges
Bibtic