PROJECTE CONSTRUCTIU D'ADEQUACIÓ DE LES RASANTS

DELS CARRERS MARINA I ALI-BEI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 / Barcelona

Fase [Executiu] Client [Ajuntament de Barcelona, 22@]

Superfície [2.495 m2] Pressupost [1.249.737,27€]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tot i tractar-se d’una única intervenció podem diferenciar clarament 3 àmbits de la proposta: la reurbanització del Carrer Marina entre Ausias Marc i Ali-Bei, la nova rampa de connexió amb la rasant del pont i subplacetes laterals, i la reurbanització de la superficie del pont i petites modificacions sobre l’aparença de la seva estructura i els seus acabats superficials.

 

L’objectiu del projecte és l’adequació de les rasants dels carrers de Marina i d’Ali-Bei per a condicions de continuïtat entre els dos carrers i convertir la seva intersecció en una cruïlla convencional de l’eixample Cerdà. A tal efecte intervenim tant sobre les rasants dels carrers com en la seva urbanització i l’acondiconament parcial de l’estructura del pont existent. La intervenció farà possible la desaparició de la discontinuïtat de la trama, generant un eix molt potent per a la vialitat del 22@.

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Projecte d'urbanització Pont de Marina 22@
Bibtic