ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 / Barcelona

Fase [Proposta] Client [Ajuntament de Barcelona]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Si la reconfiguració dels verds i la reorganització del trànsit van ser fonamentals per la estratègia de renovació del nus de Glòries, encara ho va ser més l’aposta per a la ubicació d’un intercanviador modal que lligués les infraestructures ferroviàries del subsòl amb els sistemes de transport existents i previstos a la superfície: retbus i, molt especialment, el tramvia. Aquest últim és probablement l’element que, en el posterior desenvolupament del planejament, ha acabat adquirint un gran protagonisme que complementarà definitivament la centralitat geogràfica de l’emplaçament amb la centralitat estratègica de l’estació d’enllaç del sistema de transport de superfície, on s’aplegaran les seves tres línies: Trambesòs, Trambaix i el futurible Tramvia de la Diagonal.

 

La imatge resultant d’aquest planejament ens remet a un gran parc travessat per carrers, amb una secció similar als existents dins la trama de l’Eixample, que si bé incorpora en els seus límits nord i ponent, les traces i les alineacions dels fronts de façana dels carrers Castillejos i Consell de Cent, no estableix límits clars en el seu perímetre per la banda sud i llevant que s’esmicola cap el Clot i el nou 22@. 

2015 | Procés de les obres a Selva de Mar
Ordenació de la Plaça de les Glòries
Bibtic