PROJECTE D'URBANITZACIÓ AL PONT DE MARINA. HÀBITAT URBÀ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2013 / Barcelona

Fase [Construït] Client [Ajuntament de Barcelona, Hàbitat urbà]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OBJECTE DEL PROJECTE. EMPLAÇAMENT I ÀMBIT

L’objecte del present projecte és l’adequació de les rasants dels carrers de Marina i d’Ali-Bei per a condicions de continuïtat als dos carrers i convertir la seva intersecció en una cruïlla convencional de l’eixample Cerdà. A tal efecte cal intervenir tan sobre les rasants dels carrers com en la seva urbanització.

El projecte per tant contempla: la urbanització de la cruïlla d’Ali-Bei i de Marina i els seus entroncaments i l’adequació del trobament amb el pont existent. En el cas del Carrer Marina la reurbanització s’acomet fins el carrer Ausiàs Marc, àmbit afectat per la rampa existent que connecta la rasant del pont amb aquest punt.

La intervenció farà possible la desaparició de la discontinuïtat de la trama, generant un eix molt potent per a la vialitat del 22@

PROPOSTA I CRITERIS DE DISSENY

El criteri principal de disseny que se’ns va demanar és el de continuar al màxim amb la secció actual del carrer Marina. S’ha intentat seguir aquest criteri en tot l’àmbit adequant-lo en els punts singulars i en les situacions en que ha sigut impossible per les condicions de pendents i d’evacuació d’aigües.

Tot i tractar-se d’una única intervenció podem diferenciar clarament 3 àmbits en la proposta: la reurbanització del Carrer Marina entre Ausias Marc i Ali-Bei (àmbit 1), nova rampa de connexió amb la rasant del pont i subplacetes laterals (àmbit 2), i l’àmbit del pont (àmbit 3).

Àmbit 1

La secció transversal

El criteri principal de disseny de la secció d’aquest àmbit ha estat donar continuïtat a la secció actual del carrer Marina dels trams superiors.

S’han anulat els espais laterals d’aparcament així com els espais reservats per a la brossa, desplaçant-los a les interseccions amb els carrers transversals.

Un cop estudiades varies alternatives per millorar la situació actual del carril bici i millorar el pas d’aquest pel pont, s’ha optat per situar-lo al mig de la calçada, protegit dels cotxes per unes peces de cautxú.

Pel que fa a la calçada del carrer Marina entre Ausiàs March i Ali bei, s’ha tret un carril en sentit muntanya de la secció actual, per introduir els carrils bici al mig de la calçada. D’aquesta manera s’ha distribuït la calçada deixant en sentit muntanya, un carril bus de 3,20m d’ample i dos carrils de 2,60m ; i en sentit mar un carril bus de 3,20 i un carril de 2,60. L’espai central de 3,40m contant amb les proteccions, queda reservat a dos carrils bici en els dos sentits.

S’ha mantingut l’alineació i model dels bàculs d’iluminació dels trams superiors del carrer Marina, augmentant la potència del focus per què no quedi la part central de la calçada poc il·luminada.

S’han mantingut les tres alineacions diferents d’arbres, mantenint la doble filera de palmeres propera a la calçada,  i una línia de gleditsies més properes a les façanes edificades, deixant un passeig més ample a la part central. Els escocells són els mateixos que s’utilitzen a la secció actual del carrer Marina.

Els paviments

Ja que el criteri principal és mantenir al màxim l’actual secció de Marina, s’ha mantingut la peça prefabricada de 60x40 a les voreres del carrer Marina i el panot a les cantonades amb els carrers d’Ausiàs March i Ali Bei que ja utilitzen aquest mateix paviment.

El mobiliari urbà

Com a mobiliari urbà s’ha utilitzat el banc “neoromàntic” de pota lleugera de Santa & Cole  en dues mides diferents, 1,50m i 3m, situats a la segona alineació d’arbres encarats cap al passeig central. No s’ha seguit amb el mateix banc de la secció existent ja que s’ha cregut que aquest banc amb possibilitat de dues mides diferents s’adapta millor a la interrupció irregular durant tota la vorera dels guals per a vehicles.

Àmbit 2

Aquest és l’àmbit més complicat de resoldre, ja que per tal de no tocar la rasant actual del pont, es creen unes rampes i un desnivell amb la vorera de contacte amb les façanes edificades.

Un cop estudiades varies alternatives, s’ha decidit resoldre el desnivell amb un mur en el que en el punt de trobament entre la rampa i la vorera hi apareixen unes escales que resolen aquest trobament. Amb l’aparició del mur es crea una placeta al nivell de la vorera de les façanes edificades, on s’hi ha col·locat tres gleditsies, i dos fanals alineats per il·luminar la zona.

Com a element de protecció del desnivell s’ha col·locat una barana de brèndoles que acompanya tot el mur.

El paviment és el mateix que s’ha utilitzat en l’àmbit 1.

A la vorera del costat Llobregat, per tal de solucionar l’accés al gual de  l’últim edifici s’ha situat un gual de vehicles i un carril de servei a la zona de menys pendent i paral·lel a les façanes edificades  per facilitar l’accés. D’aquesta manera el gual per vianants del creuament de Marina i Ali-Bei al costat Llobregat, queda més enretirat que el del costat Besòs.

Àmbit 3

El tram del pont es conserva majoritàriament l’estat actual, ja que no es toquen ni les voreres ni la barana per tal de mantenir la seva imatge original.

Pel que fa a la calçada es resol de la mateixa manera que en el tram de Marina entre Ausiàs March i Ali-Bei situant el carril bici a la part central.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Projecte d'urbanització Pont de Marina. Hàbitat urbà
Bibtic