REFORMA D'URBANITZACIÓ A SELVA DE MAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2014 / Barcelona

Fase [En construcció] Client [BIMSA Barcelona Infrastructures Municipals]

Superfície [16.664,21 m2m2] Pressupost [2.501.600,00 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L’objecte del present projecte és la reurbanització del carrer Selva de Mar, entre la Gran Via de les Corts Catalanes i la Rambla de Guipúscoa. A tal efecte, es mantindrà la rasant existent i s’intervindrà fonamentalment en la seva urbanització. La reurbanització parteix de la consideració del carrer Selva de Mar com un eix principal dins l’esquema de mobilitat de la ciutat amb circulació en un únic sentit Mar, amb la singularitat de la seva traça corba que no recull el que el planejament vigent preveu all llarg d’aquest vial. Aquesta consideració suposa el redimensionament de l’espai dedicat a la calçada i les voreres, la incorporació dels espais públics de diferents mides annexes a la via i la revisió de la mobilitat dels dos subsectors adjacents.

El present projecte ha estudiat i desenvolupat la reforma del C. Selva de Mar, per tal de ampliar les voreres eliminant el tronc de Rambla central que hi ha entre Avinguda de les Corts Catalanes i el Carrer de Fluvià. Ha analitzat els sentits de circulació del barri (Andrade, Concili de Trento, Treball, Agricultura, Fluvià,...) per tal de verificar la viabilitat que Selva de Mar sigui d’un únic sentit de circulació, tot mantenint una correcta mobilitat de la zona. Ha incorporat a la secció vial el carril bici dimensionat amb doble sentit.

S’ha estudiat també l’aparcament, per tal de situar-lo en cordó. I ha resolt la cruïlla del Carrer amb Concili de Trento i la possibilitat de connexió amb la nova xarxa d’autobusos ortogonals, incorporant el carril bus al llarg de tot aquest tram del carrer Selva de Mar.

Un cop establertes les necessitats de la secció  l’espai viari i acotada la secció de la calçada ( 10,75 m), s’ha estudiat la millor posició de l’eix de la via en relació als fronts de façanes existents i a les voreres laterals existents.

En els subtrams on ha estat possible s’ha centrat la calçada respecte l’amplada del carrer per tal de generar una secció simètrica i evitar els escanyaments de les voreres en els punts de transició cap els trams corbs. Els trams amb secció simètrica són: Concili de Trento – Eduardo Torroja i Andrade – Gran Via. En aquest últim tram, es generen unes voreres laterals molt amples de més de 9 metres que ens han portat a repensar la secció de la via. Finalment, la necessitat de donar continuïtat al pont sobre la Gran Via, ens ha fet mantenir la secció simètrica.

 

 

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Projecte d'urbanització a Selva de Mar
Bibtic