REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT DE LA GUINEUETA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 / Barcelona

Fase [Construït] Client [Institut Municipal de Mercats de Barcelona]

Superfície [4.539 m2] Pressupost [4.980.634,58 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El projecte pretén recuperar i emfatitzar la imatge unitària de l’edifici que al llarg dels anys ha anat patint afegits de tota mena que l’han anat deformant. Proposem embolicar l’edifici actual amb una doble façana calada formada per peces hexagonals de gelosia ceràmica combinada amb parts massisses en el seu trobament amb el terra. Hexàgons ceràmics que de manera ordenada generen un continu més o menys opac en funció del programa i les necessitats posteriors. La proposta pretén la recuperació de la utilització d’una peça hexagonal que per agregació generi aquesta pell d’un sol color vermell lluent que deixi entreveure d’altres colors interiors.

 

La proposta també pretén donar més presència al mercat respecte el Passeig Valldaura avançant-ne la part frontal. Aquesta zona queda com un espai públic cobert amb l’ambient comercial urbà que hi conferiran les diferents peces que s’hi allotgen: el bar amb terrassa exterior, l’oficina de la seu bancària, el kiosk de premsa traslladat de la part posterior a la façana principal i el kiosk de flors reubicat respecte la seva posició actual.

 

A l’espai lateral a ponent s’hi ubiquen les botigues que actualment es troben en la planta inferior, donant al parc i a la seu del districte. D’aquesta manera conformaren un carrer comercial amb una secció més apropiada per els comerços ja existents a l’altra banda.

 

L’espai a llevant, actualment enjardinat amb forma atalussada s’especialitzarà, perllongant la plataforma actual del mercat. El mercat en aquest lateral es podria obrir gairebé en la seva totalitat cercant obrir l’oferta comercial al carrer i envaint parcialment l’espai exterior continu.

 

La remodelació del mercat es du a terme mitjançant dos tipus d’operacions: la reforma d’alguns dels seus elements i l’ampliació de l’edificació actual en el seus límits, sempre mantenint el mateix nombre de plantes i per tant, sense alterar de manera evident la volumetria existent. La intervenció busca definir una nova envolvent de l’edifici existent que incorpori nous usos comercials i acosti el nou edifici a través d'un gran voladiu al front del Passeig Valldaura.

 

L’ús característic de l’edifici és de Mercat de Fresc, tot i així, un dels objectius principals de la remodelació és aportar un nou programa a l’edifici que dinamitzi l’activitat comercial pròpia del mercat: el supermercat. Per poder encabir aquest nou programa dins l’edifici s’han redimensionat les instal·lacions actuals i redisposat els usos existents. El programa es distribueix entre els dos nivells existents: a la part superior hi ha plantejada la sala de vendes, concentrant les parades en ús vora l'entrada principal, les botigues exteriors, la sala polivalent i les oficines del mercat; i a la part inferior el supermercat, els magatzems i les instal·lacions. 

 

 

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Mercat de la Guineueta
Bibtic