EDIFICI D'HABITATGES DOTRAS-LUNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2006 / Lloret de Mar 

Fase [Construït-renúncia] Client [Tulemont S.L.]

Superfície [6.159,23 m2] Pressupost [7.627.283,12 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La volumetria del projecte respon a dos condicionaments previs: la geometria irregular del solar i l’aterrassament necessari per implantar-lo. Un tercer condicionament ve derivat de la tipologia d’edificació aïllada que fixa el planejament vigent. Donant compliment a aquests condicionaments es proposa un tipus d’edifici d’habitatges organitzat amb dos nuclis d’escala que donen servei a 3 i 4 vivendes respectivament. Es proposa que aquests nuclis d’escala es converteixin en espais previs d’accés als habitatges oberts a l’exterior buscant la relació visual amb l’entorn més qualificat que presenta la parcel·la. Per altra banda aquests espais es col·loquen estratègicament en els punts de plec del bloc lineal, de set metres de fondària aproximadament, i pretenen qualificar l’espai interior no ocupat on s’implanta la piscina comunitària.

 

Els habitatges són passants en la majoria dels casos i gaudeixen d’una longitut de façana considerable per tal d’aprofitar el màxim de llum durant el dia. L’accés a l’edifici a nivell peatonal es produeix des del carrer Pare Claret i es converteix en un passatge cobert a trams que dona accés als dos nuclis de comunicacions així com a la zona comunitària que inclou la piscina.

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Edifici Dotras
Bibtic