EL MERCAT DE SANT ANDREU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2014 / Barcelona

Fase [Concurs] Client [Institut Municipal de Mercats de Barcelona]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONCEPTE DEL NOU MERCAT

El concepte per el nou Mercat de Sant Andreu és el d’una bombonera, en el sentit de ser una arquitectura delicada que vol pasar inadvertida a l’usuari i establir una relació franca amb l’espai porxat i els seus comerços. Simplificant podríem parlar d’un mercat a l’estil del Mercat de San Miguel a Madrid, amb el diferencial positiu d’un entorn més proper que permet el diàleg constant entre la nova edificació i els porxos exitents.

Si bé es cert que el programa de necessitats sol·licita un soterrani de 1500 m², un cop analitzats els límits del planejament vigent, s’ha optat per limitar l’ocupació en planta de l’edifici en planta, en tots el seus nivells, a l’establerta per planejament (1.200 m²), per evitar la necessitat de tramitació d’un Pla Especial que alentiria el procés de redacció del projecte. En aquest mateix sentit, s’ha limitat l’alçada màxima de l’edifici proposat per sota de l’alçada del cos central de l’edifici existent per que aquest factor no condiciones desfavorablement la tramitació del projecte ni pogués incomodar els veïns de la plaça.

El volum de l’edificació, tot i desenvolupar la part pública del seu programa en planta baixa, per a facilitar el màxim l’accessibilitat dels usuaris i els fluxos comercials establerts, utilitza diferents elements en alçada per fer-se explicatiu i entenedor tant en la percepció del visitant tant per quan s’hi acosta com per, un cop dins, cerca la referència exterior. En aquest sentit, destaca la doble alçada dels corredors centrals, amb els lluernaris zenitals, que arrossega la seva secció fins a la galeria perimetral en contacte amb la façana del nou mercat. D’aquesta manera, l’element lineal emergent explica la profunditat de l’edifici, en parteix l’amplada i atenua l’impacte de la visió de la gran coberta de 1200 m², a la vista de les edificacions veïnes de planta baixa i dos, fina planta baixa i quatre en algun punt. D’alguna manera, les subcobertes en que s’ha dividit la superfície total estableix un diàleg més proper a l’escala de les edificacions veïnes, tot i enretirar-se per no resultar agressiu, ni competir amb la presencia dels habitatges com a imatge principal dels carrers i la plaça del Mercadal.

Apareixen diferents elements en forma de lluernaris ,orientats a ponent i llevant, que fan la triple funció de lluernaris/llanternes, de tòtems senyalitzadors dels diferents accessos als diferents programes que inclou la intervenció i de llanternes flotants a la nit.. Aquests elements s’han dissenyat enretirats del contorn de l’edifici, com un recurs per evitar cap impacte als habitatges que els envolten.

L’ús del material metàl·lic reflectant en els laterals de les lames en punts concrets de les façanes reforça la idea d’edifici contenidor de situacions diferents i reforça la idea de variabilitat i mutabilitat d’un edifici molt clar en la seva geometria.

Els materials utilitzats per el tancament del volum interior de les cobertes, les lames prefabricades d’acer i fusta reciclada, en diferents densitats i disposicions, reforcen la idea de façana amb gruix variable, que combinat amb la llum solar, ofereix un volum que varia la percepció del visitant al llarg del dia.

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Mercat de Sant Andreu
Bibtic