BIBLIOTECA, ESCOLA BRESSOL I ARXIU HISTÒRIC CONCILI DE TRENTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2015 / Barcelona

Fase [Concurs] Client [BIMSA Barcelona Infrastructures Municipals]

Presupost [4.814.555,19 €] 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La presència de la comissaria que buida la cantonada, on ubicar la nova peça, genera la necessitat de la construcció des del buit. No volem construir una cantonada, volem donar forma a un buit que pivota sobre el nostre edifici. La volumetria defuig el fer front, no té entitat suficient, i defuig construir noves cantonades. Les corbes generen un contorn continu, una percepció d’edifici sense  fi que corre al voltant del pati. L’escola bressol es col·loca en planta baixa en relació franca amb el pati interior, a l’exterior, el carrer es desdobla, en forma de rampes i escales, per generar-ne una altra: pb+1, l’accés a l’equipament de conté l’arxiu i la biblioteca. Al sòcol hi trobem l’accés directe a la sala polivalent per quan hagi de funcionar independent de la resta de la biblioteca. El programa de l’arxiu dona front a carrer, oferint la imatge simbòlica del barri en primer terme. La biblioteca gira a l’entorn de la gran lluerna central. Es distribueix en 4 plantes lliures on el mobiliari distribueix els espais i només apareixen petits cossos tancats de programa col·lectiu, administratiu o de serveis. La zona infantil es col·loca a dalt de tot (P3) per poder gaudir de la terrassa exterior per a activitats diverses durant el bon temps, els ascensors hi donen accés directe. L’edifici es pensa des de la perspectiva de la màxima adaptabilitat al programa i suport canviants de les biblioteques actuals. Consta de terra tècnic i patis verticals d’instal·lacions que garanteixen la possibilitat d’anar canviant i implementant diferents solucions al llarg del temps.

L’estructura proposada pretén donar resposta als diferents usos que es preveuen, pel que la mes adequada donat el projecte consisteix en una estructura mixta, en quan als suports, pensant en murs de formigó en la planta soterrada, per usos d’instal·lacions i respecte a les plantes superiors es preveu amb pilars metàl·lics o de formigó armat segons la situació suportant forjats realitzats amb lloses massisses ja siguin armades o postesades.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
El Rovell
Bibtic